STRONA GŁÓWNA
WŁADZE KOŁA
DARCZYŃCY
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1% PODATKU
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
KONTAKT
KSIĘGA GOŚCI


Historia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w JabłonceKoło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jabłonce zostało powołane z inicjatywy rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne w lutym 1997 roku jako organizacja pozarządowa, samopomocowa i niedochodowa. Koło w Jabłonce działa w strukturach ogólnopolskiej organizacji - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Zarządem Głównym w Warszawie, ale jako odrębna jednostka terenowa, posiadająca osobowość prawną ( nr KRS 0000343983). Jest to jedyna organizacja pomagająca osobom z upośledzeniem umysłowym na Orawie. Powstała w środowisku wiejskim, w środowisku, gdzie problem niepełnosprawności był tematem wstydliwym, często izolującym rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne ze społeczeństwa. Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Misją Stowarzyszenia jest:
- dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi, szczęście osób z upośledzeniem umysłowym,
- wspieranie rodzin, by były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobš fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.
Od początku swego działania zrzeszeni w kole rodzice wspólnie zastanawiali się, w jaki sposób pomóc swoim niepełnosprawnym dzieciom osiągnąć lepszą sprawność psychoruchową, jak włączyć je w nurt życia społecznego, nauczyć je zasad współżycia w grupie, jak pomóc tym rodzicom, którym trudno jest udźwignąć ciężar wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie postanowili tworzyć dla nich nowš rzeczywistoœć, tworzyć lepsze warunki rozwoju fizycznego, poznawczego oraz społecznego, skierowanego ku samodzielności i niezależności, ku aktywnemu, normalnemu życiu wśród ludzi. Aby sprostać zamierzonym zadaniom trzeba było poczynić wiele kroków i zabiegów, które pozwoliłyby na rozwinięcie takiej działalności. Po pokonaniu licznych trudnoœci w grudniu 1998 roku rozpoczęły się systematyczne zajęcia z dziećmi w dwóch pomieszczeniach przedszkola, które nieodpłatnie zostały użyczone przez Urząd Gminy w Jabłonce. Jednocześnie prowadzono kapitalny remont bardzo zniszczonego budynku byłej agronomówki, który Koło otrzymało w 25 letnie nieodpłatne użytkowanie od Gminy Jabłonka.Dzięki społecznej pracy rodziców, pomocy finansowej lokalnych instytucji, parafii Dekanatu Orawskiego, przyjaciół i ludzi patrzących oczyma serca na problem niepełnosprawnoœci, ekipom remontowo-budowlanym w październiku 1999 roku udało się oddać do użytku gruntownie wyremontowany budynek. Budynek o powierzchni 102 m2 został nazwany ''BARKĽ'', by kojarzył się wszystkim z domem, w którym każdy czuje się swojsko i bezpiecznie, gdzie doświadcza akceptacji, odnosi maleńkie, ale dla osoby niepełnosprawnej jakże wielkie sukcesy. Jednak budynek ten stał się za ciasny dla dużej grupy podopiecznych, więc Zarząd Koła podjął kolejne wyzwanie, jakim jest jego rozbudowa.W sierpniu 2004 roku Urząd Gminy w Jabłonce sprzedał budynek Stowarzyszeniu za symboliczna złotówkę oraz przekazał działkę o powierzchni 2500 m2 w wieczyste użytkowanie. Fakt, że Stowarzyszenie stało się właścicielem nieruchomości otwarło drogę do pozyskiwania środków na rozbudowę. W 2007 roku rozpoczęto roboty budowlane. Pod koniec 2011 roku ''Dom marzeń'' za 1 400 000 zł. stał się rzeczywistością. Budynek powstał dzięki dotacji ze środków PFRON, dzięki darowiznom od PKN ORLEN i Kompanii Piwowarskiej, ale także dzięki zaangażowaniu w dzieło budowy społeczności lokalnej zarówno w postaci przekazywanych na ten cel darowizn jak i wszelkiej życzliwości, fachowej pomocy i dobrej rady.
Obecnie Koło PSOUU w Jabłonce prowadzi dwie formy działalności:

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) przeznaczony dla dzieci wieku do 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz znacznym i umiarkowanym jeśli występują towarzyszące niepełnosprawności. W ramach OREW, dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Podopieczni realizujący w Ośrodku obowiązek nauki i obowiązek szkolny, uczestniczą w zajęciach codziennie od poniedziałku do piątku. Korzystają z różnych form pomocy edukacyjno– rehabilitacyjno– terapeutyczno- rewalidacyjnej, takich jak: zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe, manualne, biblioterapia, drama, muzykoterapia, zajęcia kulinarne, ćwiczenia samoobsługi oraz dogoterapia, hipoterapia czy zajęcia na basenie. Każdy z Wychowanków uczestniczy w indywidualnych zajęciach w ramach rehabilitacji ruchowej i w zajęciach logopedycznych stymulujących werbalne oraz pozawerbalne sposoby porozumiewania się. Wychowankowie biorą udział również w systematycznie prowadzonej katechezie. W zależności od potrzeb dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzona jest terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna oraz rehabilitacja ruchowa. Wszystkie dzieci korzystajš z zajęć ogólnorozwojowych w Sali Doœwiadczania Świata. W ramach pracy z rodzinš dziecka prowadzone sš spotkania grupy wsparcia dla rodziców, natomiast dzieci, gdy rodzice rozmawiają z psychologiem korzystają z zajęć z dogoterapii. Dzieci korzystają z zajęć na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w wymiarze 4-8 godzin miesięcznie. W Placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna i kadra pomocnicza. W skład zespołu pracującego z Podopiecznymi Ośrodka wchodzą pedagodzy specjalni o różnych specjalnościach – oligofrenopedagodzy, surdopedagog, tyflopedagog, specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, logopeda, psycholog a także rehabilitanci i opiekunowie. Sale, w których prowadzone są zajęcia z dziećmi są wyposażone w różnorodne pomoce do zajęć edukacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz nowoczesny sprzęt multimedialny umożliwiający jak najbardziej efektywną pracę z dzieckiem zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami psychofizycznymi. Koło organizuje dowóz podopiecznych do Ośrodka i po zajęciach do domu, samochodami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) przeznaczony dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną od 18 roku życia, posiadających decyzję administracyjną kierującą do Domu, wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej. ŚDS prowadzimy w formie zadania zleconego przez Urząd Gminy w Jabłonce. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest stworzenie warunków zapewniających uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych, życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do codziennego, samodzielnego funkcjonowania. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są w grupach i indywidualnie według opracowanych przez Zespół Wspierająco-Aktywizujący ŚDS i zaakceptowanych przez uczestnika i opiekuna Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco – Aktywizującego. Plany realizowane są w formie treningów: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów , trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są w dobrze wyposażonych w pomoce do zajęć pracowniach: gospodarstwa domowego, komputerowej, plastyczno-technicznej i ceramicznej. Uczestnicy ŚDS godnie żyją – wychodzą codziennie z domu, spotykają się z przyjaciółmi, spędzają czas w sposób sensowny i miły. Mają szanse, aby być aktywnymi uczestnikami życia społeczności lokalnej. Są traktowani z szacunkiem i godnością. Koło organizuje dowóz podopiecznych do Placówki i po zajęciach do domu, samochodami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Jabłonce ''BARKA''
Tetmajera 4, 34-480 Jabłonka
tel/fax (18) 265 24 90
e-mail: zk.jablonka@psouu.org.pl

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Jabłonce
49 8798 0002 0000 0001 6492 0001